Strona głównaUncategorizedCollegium Balticum - godna zaufania uczelnia w Szczecinie

Collegium Balticum – godna zaufania uczelnia w Szczecinie

Studenci Collegium Balticum z łatwością łączą życie zawodowe ze studenckim oraz osobistym. Studia na Collegium Balticum to także wyróżniająca się na rynku edukacyjnym oferta atrakcyjna cenowo. Jako uczelnia, która oferuje mnóstwo, jeśli chodzi o zagwarantowanie możliwie najwyższych kompetencji zawodowych i przygotowanie do wykonywania wybranego zawodu jest świadomie wybierana tak przez młodzież stawiającą pierwsze kroki w swojej karierze, jak i dorosłych rozwijających swoje doświadczenie zawodowe. Jest też laureatem wielu znaczących nagród i wyróżnień.

Wśród nich znajdują się:

 • certyfikat „Dobra Uczelnia – Dobra Praca” popularyzujący i wyróżniający wzorce w sektorze szkolnictwa wyższego w dziedzinie innowacyjnychi kreatywnych działań na rzecz tworzenia perspektyw zawodowych,
 • prawo do znaku „Wiarygodna Szkoła” wyróżniającego uczelnie, które odpowiedzialnie podchodzą do swoich słuchaczy i absolwentów tworząc możliwości zawodowe i dostosowujące nauczanie do potrzeb rynku pracy.
 • Certyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo, a zatem poświadczenie, że Collegium Balticum jest godnym zaufania partnerem biznesowym oraz firmą solidną i solidną w biznesie, co dlawszystkich obecnych i przyszłych studentów jest gwarancją jej ugruntowanej pozycji na lokalnym rynku.

Wyczerpujący wykaz wyróżnień oraz informacje z codzienności uczelni można znaleźć w jej witrynie internetowej, poniżej zaś przedstawiamy pełną ofertę edukacyjną SSW Collegium Balticum.

STUDIA LICENCJACKIE i INŻYNIERSKIE

Typ studiów licencjackich i inżynierskich jest systemowo wykorzystywany w systemach edukacyjnych Europy. Tytuł zawodowy licencjata zdobywany po studiach I-go stopnia to odpowiednik angielskiego bachelor i francuskiego licence. Według Polskiej Klasyfikacji Edukacji posiadacz dyplomu studiów pierwszego stopnia uzyskuje – po obronie pracy licencjackiej – wykształcenie wyższe zawodowe. Nauka na studiach pierwszego stopnia wymaga uprzedniego ukończenia szkoły średniej i zdania matury. Ukończenie studiów licencjackich pozwala kontynuować naukę na studiach magisterskich.

SSW Collegium Balticum proponuje na tym poziomie poniższe kierunki i specjalności:

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Ten kierunek studiów wybierają osoby interesujące się karierą w służbach mundurowych lub pracą związaną z przeciwdziałaniem zagrożeniom w obszarze bezpieczeństwa. Program kompleksowo odnosi się do sugerowanej tematyki, a dzięki podpisanym poprzez Collegium Balticum porozumieniom – w tym z Komendą Wojewódzką Policji – słuchacze kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne mają ułatwiony start w życie zawodowe.

Kandydaci na studia mogą wybrać spośród trzech specjalności:

 • Zarządzanie kryzysowe,
 • Bezpieczeństwo transportu i komunikacji,
 • Służba policyjna i bezpieczeństwo publiczne.

Pedagogika

Studia Pedagogiczne na Collegium Balticum pozwalają zdobyć interdyscyplinarne umiejętności i adekwatną do wymogów współczesnego świata wiedzę z dziedzin nauk humanistycznych i społecznych, która pozwoli zawodowo pomagać innych osobom oraz rozwijać swoje możliwości stosownie do warunków. Kierunek pedagogika został przygotowany z myślą o osobach o charakterze społecznika, kontaktowych i wrażliwych na potrzeby otoczenia.

Studenci mają możliwość realizować się w następujących specjalnościach:

 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna,
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza,
 • Prewencja patologii i zagrożeń społecznych,
 • Pedagogika zdrowia z dietetyką, – Diagnoza i terapia pedagogiczna.

  Dietetyka

  Zapotrzebowanie na przygotowanych specjalistów z dziedziny dietetyki jest w dzisiejszych czasach bardzo duże, a w przyszłości jeszcze wzrośnie. Wybór tego kierunku to gwarancja dobrego przygotowania do zadań zawodowych powiązanych z żywnością i żywieniem zarówno ludzi zdrowych, jak i chorych. Studiowanie dietetyki to dobra decyzja dla każdego, kto interesuje się zasadami zdrowego żywienia i chciałby być wykalifikowanym specjalistą w tej branży.

  Obecnie kierunek obejmuje dwie specjalności:

  • Psychodietetyka,
  • Dietetyka sportowa.

  Pedagogika specjalna

  Różnorodność zadań przed jakimi staje współczesny pedagog specjalny, wymaga odpowiedniego charakteru oraz profesjonalnego przygotowania. Kierunek pedagogiki specjalnej jest przygotowany z myślą o osobach pomocnych, a także empatycznych, które swoją przyszłość zawodową chcą związać z pracą na rzecz osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie.

  W ramach tego kierunku na chętnych czekają dwie specjalności:

  • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną,
  • Pedagogika resocjalizacyjna.

  Informatyka (studia inżynierskie)

  Absolwenci informatyki na Collegium Balticum mają duże możliwości realizowania swoich pasji zdobywając tytuł inżyniera oraz pewny zawód. Pracę w renomowanych firmach znajdują jeszcze przed ukończeniem nauki. Nad ich edukacją czuwają profesjonaliści w dziedzinie informatyki, uczelnia kształci specjalistów na miarę XXI wieku. Collegium Balticum pozwala zdobyć profesjonalną wiedzę i praktycznie nieograniczone perspektywy zawodowe w jednej z najszybciej rozwijających się branż. Pasjonaci nowych technologii, przyszli programiści, jednostki kreatywne i myślące poza szablonami oraz nastawione na pracę w środowisku międzynarodowym wybierają następujące specjalności:

   • Technologie internetowe,
   • Programista systemów wbudowanych

  ,

  • Tester oprogramowania,
  • Cloud administrator (specjalność we współpracy z firmą Microsoft).

  Collegium Balticum oferuje najlepsze studia informatyczne.

  STUDIA MAGISTERSKIE

  Studia magisterskie to inaczej studia drugiego stopnia, dawniej używano określenia „studia uzupełniające magisterskie”. Taka forma kształcenia jest przeznaczona dla kandydatów, którzy mają co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia, kończy się uzyskaniem kwalifikacji drugiego stopnia. Na terenie Unii Europejskiej system ten jest oparty o zalecenia Deklaracji Bolońskiej. Studia II stopnia kończy się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub tytułu równorzędnego. Zakończenie studiów magisterskich Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum daje możliwość podjęcia dalszej nauki na studiach doktoranckich oraz podyplomowych.

  Kandydaci mogą wybrać następujące kierunki i specjalności:

  Bezpieczeństwo Wewnętrzne

  Studia II stopnia na kierunku bezpieczeństwa wewnętrznego Collegium Balticum pozwalają na podniesienie kompetencji pozyskanych podczas studiów licencjackich i poszerzenie wiedzy specjalistycznej. Po każdej wybranej specjalności absolwenci kierunku mają wysokie kwalifikacje i znakomite perspektywy kariery. Na osoby rzetelne, odporne na stres, odważne izdyscyplinowane czekają niżej wymienione specjalności:

  • Służba policyjna i bezpieczeństwo publiczne,
  • Przygotowanie obronne i bezpieczeństwo militarne,
  • Ochrona bezpieczeństwa danych,
  • Państwowe formacje mundurowe – ochrona bezpieczeństwa publicznego,
  • Zarządzanie kryzysowe.PedagogikaZdolność do obserwacji oraz diagnozowania zachowań, odpowiedzialność, wrażliwość na innych i interdyscyplinarność to tylko niektóre cechy absolwentów pedagogiki II stopnia Collegium Balticum.

  Studia te podnoszą w znaczący sposób kompetencje intelektualne oraz umiejętności służące do realizacji działań opiekuńczo-wychowawczych, kulturalnych, edukacyjnych i terapeutycznych. Są doskonałą metodą pogłębienia wiedzy i podniesienia kwalifikacji. Absolwenci zdobywają tytuły zawodowe magistra pedagogiki w obszarze wybranej specjalności i są przygotowani do podjęcia wyzwania w postaci doktoratu. Mają też możliwości kontynuacji nauki na studiach podyplomowych oraz kształcenia specjalistycznego w ramach obrębie przez uczelnię kursów. Pedagogiczne studia magisterskie Collegium Balticum to następujące specjalności:

  • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z diagnozą i terapią pedagogiczną,
  • Pedagogika szkolna z diagnozą i terapią pedagogiczną,
  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacją,
  • Prewencja patologii i zagrożeń społecznych,
  • Pedagogika zdrowia z dietetyką.

  STUDIA PODYPLOMOWE

  Aby rozpocząć naukę na studiach podyplomowych w Szczecińskiej Szkole Wyższej Collegium Balticum należy być absolwentem studiów licencjackich, inżynierskich bądź też magisterskich dowolnej uczelni. Studia podyplomowe jako odmienna niż studia wyższe i studia doktoranckie forma kształcenia są przeznaczone dla kandydatów mających kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia. Uzupełnianie wiedzy i podnoszenie kwalifikacji w oferowanym przez Collegium Balticum systemie trwa dwa albo trzy semestry. Oferta studiów jest przystosowana zarówno do indywidualnych uwarunkowań studentów, jak i nieustannie zmieniających się wymagań rynkowych. Nauka przebiega w przyjaznej atmosferze pod okiem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej w czterech dziedzinach: – informatyki, – administracji publicznej i bezpieczeństwa wewnętrznego, – pedagogiki i pedagogiki specjalnej, – kierunków dla nauczycieli. Każda z dziedzin posiada swoje oddzielne kierunki. Zajęcia fakultatywne kierunków dla nauczycieli oraz pedagogiki i pedagogiki specjalnej pokrywają się, dlatego w poniższym wyliczeniu występują jako jedno zestawienie.

  Informatyka

  Informatyczne studia podyplomowe Collegium Balticum to poniższe kierunki:

  Bezpieczeństwo systemów i sieci teleinformatycznych

  Kierunek ten jest przeznaczony dla osób, które pragną uzyskać kwalifikacje do kariery w administracji publicznej w sektorach połączonych z bezpieczeństwem informatycznym, między innymi w Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży Granicznej, Straży Miejskiej, czy Biurach Zarządzania Kryzysowego terenowych urzędów administracji państwowej oraz w komórkach wyspecjalizowanych w ochronie danych i osobowych, oraz informacji niejawnych. Studia koncentrują się na zagadnieniach powiązanych z bezpieczeństwem w systemach teleinformatycznych, zwalczaniem cyberterroryzmu i przestępczości komputerowej. Program studiów to zajęcia powiązane z bezpieczeństwem w handlu elektronicznym i rozwiązaniami w dziedzinie bezpieczeństwa wydatków publicznych.

  Informatyka dla nauczycieli

  Priorytetem tych studiów jest przygotowanie dydaktyczne słuchaczy do uczenia informatyki. Kierunek ten to studia kwalifikacyjne adresowane do nauczycieli, którzy chcą uzyskać uprawnienia do nauczania takich przedmiotów jak informatyka, technologia informacyjna, zajęcia komputerowe. Słuchaczami są osoby, mające przygotowanie pedagogiczne i dyplom ukończenia studiów wyższych I lubII stopnia.

  Inżynieria wymagań

  Program studiów tego kierunku opiera się na Business Analysis Body of Knowledge, programach certyfikacji REQB i IREB, a także na wyśrubowanych praktykach branżowych związanych ze standardami ISO i IEEE. Zakończenie kierunku inżynierii wymagań ułatwia drogę do egzaminu certyfikacyjnego międzynarodowych programów IREB lub REQB. Studia przekazują wiedzę teoretyczną i uczą praktycznych aspektów procesów analizy biznesowej i inżynierii wymagań. Program studiów obejmuje zagadnienia dotyczące analizy przedsiębiorstwa (jego procesów biznesowych i otoczenia ekonomicznego) i ustalania priorytetów biznesowych. Kształtuje również umiejętności określania wymogów potrzebnych do wypracowania rozwiązań, analizowania tych wymagań i opracowania koncepcji realizacji założonych celów biznesowych.

  Menedżer systemów zarządzania jakością

  Studia na tym kierunku są prowadzone pod patronatem międzynarodowej jednostki certyfikacyjnej TUV Hessen, która zajmuje się homologacją wyrobów i systemów zarządzania, dostarczającej recepty dla przemysłu i usług. przeznaczone są dla osób zajmujących się zawodowo zagadnieniami jakości w różnorodnych biznesach. Po ukończeniu kierunku słuchacze są przygotowani do przystąpienia do egzaminu certyfikującego na audytora i pełnomocnika ZSZ akredytowanego przez TUV Hessen. Po pomyślnym zaliczeniu tego egzaminu oraz po spełnieniu kryterium kompetencyjnego można również rozpocząć współpracę z TUV Hessen. Celem studiów tego kierunku jest zyskanie przez słuchaczy kwalifikacji niezbędnych w przygotowaniu zintegrowanego systemu zarządzania jakością opartego o normy ISO 9001, ISO 14001, PN-N 18001/OHSAS 18001 oraz ISO 27001. Finalizując studia,słuchacze uzyskują akredytowane przez TÜV Hessen/HRS certyfikaty audytora wewnętrznego zintegrowanych systemów zarządzania (jakość, środowisko, BHP, BI) i pełnomocnika ZSZ.

  Ochrona i zarządzanie bezpieczeństwem cyberprzestrzeni

  Oferta studiów tego kursu skierowana jest do osób posiadających posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynierskie, magisterskie), które chcą uzyskać kwalifikacje do pracy w administracji publicznej albo w komórkach odpowiedzialnych za zabezpieczenie informatyczne przedsiębiorstw, lub administracji. Studia dają możliwość zdobycia profesjonalnej wiedzy z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz przygotowują do pełnienia funkcji menedżerskich w tym zakresie. Program obejmuje zagadnienia audytowania oraz kontrolowania procesu bezpieczeństwa informacji w różnego rodzaju organizacjach, kryptografii i mechanizmów zabezpieczeń, zarządzania zaufaniem i ryzykiem oraz problematykę standardów bezpieczeństwa informacji, a w szczególności wdrażania ISO 27001.

  Testowanie oprogramowania

  Program kształcenia na tym kierunku opiera się na Software Engineering Body of Knowledge, który jest programem certyfikacji testerów ISTQB i najlepszych doświadczeniach branżowych powiązanych ze standardami ISO, IEEE oraz TMMI, jak i klasycznymi koncepcjami zarządzania jakością. Zapewnia uzyskanie szerokiej wiedzy o ogólnych koncepcjach zarządzania jakością, którą można następnie wykorzystać przy wdrażaniu norm jakościowych (np. ISO 9001), czy ulepszaniu procesów (CMMI, TMMI). Umożliwia też wzięcie udziału wegzaminie certyfikacyjnym międzynarodowego programu certyfikacji testerów ISTQB. Collegium Balticum przygotowało ten kierunek z myślą o osobach rozpoczynających karierę zawodową w IT oraz osobach pragnących rozwijać kompetencje w dziedzinie wytwarzania, zapewniania oraz kontroli jakości oprogramowania.

  Więcej informacji: https://www.cb.szczecin.pl/kierunek-studiow/informatyka

  Zarządzanie projektami

  Podczas studiów na tym kierunku słuchacze zdobywają wiedzę z zakresu wielu dziedzin zarządzania projektami oraz praktyczne umiejętności skutecznego stosowania metod i narzędzi wspomagających takie zarządzanie. Kadrę dydaktyczną tego kierunku stanowią wieloletni praktycy, doświadczeni w realizacji przedsięwzięć w wielu branżach. W ramach kierunku zarządzania projektami SSW Collegium Balticum nawiązał współpracę z Project Management Institute (PMI), co umożliwia słuchaczom przystąpienie do stosownych egzaminów zaraz po zakończeniu studiów.Administracja publiczna i bezpieczeństwo wewnętrzne – studia podyplomowe

  Studia podyplomowe administracji publicznej i bezpieczeństwa wewnętrznego Collegium Balticum to następujące kierunki:

  Ochrona osób i mienia

  Zapotrzebowanie na profesjonalistów z zakresu ochrony osób i mienia jest bardzo wysokie i będzie sukcesywnie wzrastać. W związku z tym na słuchaczy posiadających umiejętności stosowania zasad oraz procedur bezpieczeństwa, zdolnych do kreatywnego wkładu do pracy zespołowej czekają studia, których rolą jest przygotowanie do pracy w: – firmach z sektora ochrony osób i mienia, – organizowaniu konwojów i imprez masowych, – firmach projektowania i realizacji systemów zabezpieczenia technicznego, – przedsiębiorstwach sprzedaży środków ochrony, – agencjach detektywistycznych.

  Psychologia śledcza

  Psychologię śledczą można opisać jako nurt psychologii wykorzystywany w postępowaniu przygotowawczym i w samym procesie karnym, lub jako zestaw przedsięwzięć podejmowanych przez organy ścigania i wykorzystujących wiedzę psychologiczną. Studia na tym kierunku czekają na osoby, które zawodowo trudnią się prowadzeniem postępowań przygotowawczych, na prawników oraz absolwentów psychologii i medycyny współpracujących albo zainteresowanych współpracą z wymiarem sprawiedliwości jako biegli i eksperci, a także na wszystkich którzy chcą uzyskać lub rozwinąć kwalifikacje w obszarze psychologii śledczej. Słuchacze psychologii śledczej Collegium Balticum zdobywają praktyczne umiejętności wykorzystywania psychologii w postępowaniu przygotowawczym i w procesie karnym. Zyskują wiedzę i umiejętności z takich przedmiotów jak: – przesłuchanie poznawcze – wywiad kognitywny, – przesłuchanie podejrzanego – odkrywanie kłamstwa z zastosowaniem analizy behawioralnej, – profilowanie osobowości sprawców zdarzeń przestępczych, – wiktymologia, – kryminalistyka oraz kryminologia, – analiza wiarygodności pisemnych zeznań i wyjaśnień, – badania poligraficzne.

  Samorząd terytorialny i polityka regionalna

  Collegium Balticum stało się autorem programu kształcenia na tym kierunku ze względu na osoby, które mając wyższe wykształcenie pragną podjąć pracę jako urzędnicy w administracji publicznej, rządowej, samorządowej, organach partii politycznych i innych organizacjach.
  Zakres tematów studiów tego kierunku obejmuje między innymi:

  • konstytucyjne podstawy ustroju Rzeczpospolitej Polskiej, – prawno-cywilne i finansowe zasady funkcjonowania samorządu terytorialnego,
  • działanie i funkcje instytucji Unii Europejskiej, prawo pracy pracowników samorządu terytorialnego,
  • geografię gospodarczą i zagadnienia rozwoju regionalnego,- kwestie współpracy samorządu terytorialnego z NGO w sferze polityki społecznej,
  • zasady dobrego zachowania w stosunkach służbowych, – marketing terytorialny i promowanie jednostek samorządu terytorialnego.

  Służba policyjna i bezpieczeństwo publiczne

  Podjęcie studiów na tym kierunku pozwala zdobyć wiedzę w dziedzinie zadań administracji publicznej, a także tematyki zarządzania w sytuacjach kryzysowych oraz problemów związanych z różnego rodzaju przestępczością i terroryzmem. Studenci zostają również przygotowani w stopniu podstawowym do rozwiązywania konfliktów i współpracowania z negocjatorami. Kierunek został przygotowany z myślą o osobach, które są posiadaczami dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich lub zawodowych, którym wykształcenie z zakresu bezpieczeństwa publicznego ułatwi znalezienie pracy w służbach rządowych albo samorządowych oraz w strukturach Wojska Polskiego i międzynarodowych instytucjach bezpieczeństwa publicznego takich jak Interpol. Tematyka zajęć obejmuje między innymi bezpieczeństwo kulturowe, psychologię konfliktu oraz sztukę negocjacji, rozpoznanie i prognozowanie zagrożeń, a także system bezpieczeństwa europejskiego.

  Zarządzanie kryzysowe

  Przyrost znaczenia zarządzania kryzysowego jest wynikiem pojawienia się nowych zagrożeń związanych z rozwojem cywilizacyjnym, do których należą zakłócenia techniczne, awarie systemów energetycznych czy informatycznych. Stąd zapotrzebowanie na wykwalifikowanych specjalistów obejmujących stanowiska związane zkierowaniem zespołami ludzkimi w sytuacjach kryzysowych takich jak np. klęski żywiołowe. Studia na kierunku zarządzenia kryzysowego Collegium Balticum kształcą słuchaczy w dziedzinach zapobiegania sytuacjom kryzysowym, kontroli nad sytuacjami kryzysowymi w drodze zaplanowanych działań, usuwania skutków sytuacji kryzysowych i pełnienia obowiązków związanych z procesami odtwarzania i infrastruktury krytycznej.

  Pedagogika i pedagogika specjalna – studia podyplomowe oraz kierunki dla nauczycieli

  Integracja sensoryczna (nowość)

  Po ukończeniu studiów podyplomowych w dziedzinie integracji sensorycznej słuchacze pozyskują uprawnienia do diagnozy i terapii zaburzeń procesów integracji sensorycznej. Kierunek działa przy merytorycznym wsparciu oraz pod patronatem Centrum Terapii i Stymulacji Rozwoju Dziecka SENSE w Szczecinie. Studia pozwalają zdobyć uprawnienia do pracy w publicznych i niepublicznych placówkach edukacyjnych, medycznych, terapeutycznych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Absolwenci mogą również tworzyć własną praktykę w ramach działalności gospodarczej w gabinetach integracji sensorycznej.

  Coaching, mentoring i tutoring w oświacie

  Kierunek ten jest przeznaczony dla absolwentów szkół wyższych, którzy są posiadaczami dyplomów ukończenia studiów I lub II stopnia takich kierunków jak pedagogika, resocjalizacja, ekonomia, socjologia, psychologia, prawo, zarządzanie, doradztwo zawodowe, wychowanie fizyczne, albo innych. Program został zaprojektowany tak, aby dostarczać zasobów wiedzy o coachingu i mentoringu oraz narzędziach wykorzystywanych w procesach dla nich charakterystycznych. Uczy pracy z relacją coachingowo-mentoringową oraz poszerzaniem samoświadomości i pielęgnacją należytych postaw. Jako projekt w rozwoju,kierunek coaching, mentoring i tutoring w oświacie przygotowuje do pracy w roli coacha i mentora, ze szczególnym uwzględnieniem pracy edukacyjnej.

  Diagnoza z elementami terapii pedagogicznej

  SSW Collegium Balticum przygotowała ten kierunek z myślą o nauczycielach zainteresowanych tworzeniem prawidłowych warunków nauki dla dzieci o specjalnych potrzebach w zakresie edukacji. Studia podyplomowe na tym fakultecie przygotowują do prowadzenia zajęć psychoedukacyjnych i warsztatowych, jak również poradnictwa i konsultacji w zakresie diagnozy i terapii pedagogicznej dla etapów procesu pomocy specjalistycznej oferowanej przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne, świetlice terapeutyczne, warsztaty terapii zajęciowej, ośrodki terapeutyczne, przedszkola i klasy integracyjne oraz inne placówki opiekuńczo-wychowawcze.

  Doradztwo zawodowe i rozwój kariery

  Są to studia przeznaczone dla osób zainteresowanych wsparciem w tworzeniu i realizacji projektów kariery zawodowej, diagnozowaniem predyspozycji zawodowych i specyfiki rynku pracy, a także prowadzeniemindywidualnych i grupowych konsultacji wsparcia zawodowego. Kierunek daje słuchaczom możliwość poszerzenia wiedzy i umiejętności oraz kompetencji społecznych w dziedzinie poradnictwa kariery i doradztwa zawodowego i dla młodzieży, i dorosłych. Absolwenci mają możliwości zatrudnienia w urzędach pracy, centrach aktywizacji zawodowej, ośrodkach integracji społecznej, biurach karier, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, ośrodkach szkoleniowych i innych ośrodkach.

  Edukacja dla bezpieczeństwa

  Studia te przygotowują słuchaczy do samodzielnego prowadzenia zajęć z przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa” oraz samodzielnej edukacji w zakresie bezpieczeństwa powszechnego. Uczestnicykierunku zapoznają się z dydaktyką edukacji bezpieczeństwa, regułami powszechnej samoobrony i ochrony cywilnej, wyznacznikami struktury obronnej państwa oraz zasadami przygotowania do zagrożeń. Zagadnienia podejmowane w czasie zajęć to między innymi:

  • system i podstawy prawne bezpieczeństwa narodowego i reagowania kryzysowego,
  • psychologia sytuacji kryzysowych,- metodyka nauczania,
  • promocja zdrowia i edukacji zdrowotnej
  • ratownictwo oraz pierwsza pomoc

  Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

  Kurs ten jest sposobnością na dokształcenie nauczycieli oraz absolwentów innych kierunków, którzy mają uprawnienia do nauczania na I etapie edukacyjnym (jeśli uzupełnią przygotowanie pedagogiczne w zakresie pracy z dzieckiem w przedszkolu i szkole podstawowej w klasach I-III). Jego absolwenci zyskują znajomość specyfiki rozwoju małego dziecka, opieki, zabawy, diagnozy społeczno-rozwojowej, a także podstawowych zasad logopedii. Studia na kierunku edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej szkolą w zakresie zasad organizacji procesu kształcenia na I etapie edukacyjnym, wspierania dziecka o szczególnych potrzebach edukacyjnych (również dziecka z dysfunkcjami rozwojowymi i dziecka uzdolnionego) i konstruowania programów dydaktyczno-wychowawczych opartych na zasadach nowoczesnej neurodydaktyki.

  Edukacja, rewalidacja i wspieranie rozwoju ucznia ze specjalnymi dysfunkcjami w tym niepełnosprawnościami

  Są to studia dla absolwentów studiów wyższych, pedagogów i nauczycieli różnych specjalności zatrudnionych winstytucjach szkolnictwa specjalnego oraz w szkolnictwie ogólnodostępnym, którzy nie mają kwalifikacji do pracy z dziećmi i młodzieżą z upośledzeniem umysłowym. Absolwenci tego kierunku znajdują zatrudnienie jako wychowawcy w placówkach oświatowo-wychowawczych, w świetlicach i ośrodkach socjoterapeutycznych i młodzieżowych. Znajdują pracę także jako nauczyciele i eksperci w urzędach pracy, administracji oświatowej, instytucjach, NGO, w poradniach rodzinnych, placówkach wychowawczych i interwencyjnych oraz domach kultury, a także w instytucjach i firmach organizujących czas wolny. W trakcie studiów są przygotowywani do wykonywania instytucjonalnych ipozainstytucjonalnych działań socjalnych, edukacyjnych oraz charytatywnych na rzecz integracji osób z niepełnosprawnością intelektualną.

  Edukacja, rewalidacja, i wspomaganie osób z autyzmem i Zespołem Aspergera

  Udział w tym programie studiów umożliwia poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie rozpoznawania Zespołu Aspergera oraz pracy z osobami dotkniętymi tego rodzaju autyzmem. Słuchacze pogłębiają znajomość zagadnień psychologii rozwojowej i klinicznej, neurologii dziecięcej i psychiatrii, diagnozy, metod pracy, metodyki wychowania, kształcenia i rewalidacji dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera, kształtowania mowy i języka, współpracowania z rodzicami ucznia, środowiskiem wychowawczym i innymi specjalistami, etyki zawodu nauczyciela, odbywają też praktykę pedagogiczną. Kierunek ten czeka na pedagogów i oligofrenopedagogów zainteresowanych podniesieniem kwalifikacji w obszarze pedagogiki specjalnej lub przygotowujących się do pracy na rzecz dzieci potrzebujących wsparcia i opieki ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera, oraz ich rodzin.

  Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo z animacją czytelnictwa

  Kierunek ten został przygotowany z myślą o osobach z dyplomem ukończenia studiów wyższych, które chcą podjąć zatrudnienie w charakterze nauczyciela – bibliotekarza. W tematyce kursu wyróżniają się następujące dziedziny:

  • naukoznawstwo, bibliografia, czytelnictwo,
  • informacja naukowa i nowoczesne technologie informacyjne,
  • zagadnienia wydawnicze oraz księgarskie,- marketing w bibliotece

  Informatyka dla nauczycieli

  Studia na tym kierunku pozwalają słuchaczom na zapoznanie z obszarami współczesnej informatyki, które są określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego i przygotowanie dydaktyczne słuchaczy do nauczania przedmiotów informatycznych.Jako studia kwalifikacyjne, kierunek informatyka dla nauczycieli daje szansę zdobyć uprawnienia do nauczania następujących przedmiotów informatyka, technologia informacyjna i zajęcia komputerowe.

  Logopedia

  Celem kierunku jest nadanie kwalifikacji do podjęcia pracy na stanowisku nauczyciela-logopedy w placówkach oświatowo-wychowawczych, artystycznych, poradniach specjalistycznych, włączając w to psychologiczno-pedagogicznych i innych, gdzie prowadzona jest praktykę logopedyczna.Ukończenie studiów podyplomowych daje też uprawnienia do otwierania własnych gabinetów logopedycznych.

  Mediacje i negocjacje

  Kierunek ten stworzono dla osób z dyplomem ukończenia studiów wyższych, przede wszystkim wychowawców, pedagogów i psychologów szkolnych, kuratorów sądowych i społecznych, wychowawców domów dziecka, świetlic oraz dla absolwentów pedagogiki, psychologii, socjologii, resocjalizacji, prawa i wszystkich innych zainteresowanych wiedzą w zakresie mediacji i negocjacji. Celem studiów jest praktyczne i teoretyczne przygotowanie do wykonywania pracy mediatora. Zakres tematyczny obejmuje takie zagadnieniajak: – zagadnienia z obszaru prawa,- rolę mediacji w kraju i za granicą,- podstawy wiedzy psychologicznej z zakresu komunikacji, konfliktu stresu i asertywności,- treningi umiejętności mediacyjnych,- problematykę negocjacji, w tym biznesowych, windykacyjnych oraz edukacyjnych.

  Nauczyciel etyki

  Studia te są przeznaczone dla nauczycieli posiadających kwalifikacje pedagogiczne, a zamierzających zdobyć uprawnienia do nauczania etyki w szkołach podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Słuchacze poznają główne pojęcia i systemy etyczne oraz moralne wyzwania współczesności, zagadnienia etyki indywidualnej oraz społecznej, oraz bioetyki. Elementem studiów jest również poszerzanie umiejętności związanych z myśleniem twórczym, analizowania konfliktów i dylematów moralnych, krytycznej oceny współczesnych problemów etycznych, rozwijania umiejętności komunikacyjnych, sposobów prowadzenia dyskusji i przekazywania treści etycznych dostosowanych do wieku i predyspozycji psychicznych uczniów.

  Nauczyciel praktycznej nauki zawodu

  Studenci tego kierunku nabywają wiedzę i umiejętności w zakresie metodyki nauczania praktycznej nauki zawodu, procesów praktycznego kształcenia zawodowego i bazy techniczno-dydaktycznej. Kierunek oferuje też zapoznanie z podstawami prawnymi, zasadami nauczania, typami i strukturą zajęć oraz warsztatem pracy nauczyciela. Kluczowym elementem edukacji jest tu kształtowanie postawy nauczyciela rozumianej jako strategia przygotowania się do zajęć oraz doskonalenia oraz samodoskonalenia zawodowego.

  Oligofrenopedagogika

  Celem kierunku oligofrenopedagogika jest doskonalenie i poszerzenie kwalifikacji do pracy w szkołach i placówkach kształcenia specjalnego oraz w klasach integracyjnych, doktórych chodzą dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną. Uzyskane podczas nauki wiadomości i umiejętności są podstawą do planowania oraz realizowania działań dydaktyczno-wychowawczych, terapeutycznych, opiekuńczych z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi umysłowo.

  Organizacja i zarządzanie w oświacie

  Kierunek ten jest odpowiedzią na zapotrzebowanie w dziedzinie przygotowania do zarządzania szkołą w aspekcie jakości organizacji, dokumentacji i stosowania prawa oraz metod i technik kierowania, diagnozowania osiągnięć uczniów, nadzoru pedagogicznego, projektowania dydaktycznego, gospodarowania finansami, mierzenia jakości pracy szkoły.
  Zakres tematyczny studiów obejmuje między innymi:

   • organizację i zarządzanie w oświacie

  ,

   • politykę edukacyjną w Polsce i Unii Europejskiej

  ,

   • komunikację społeczną

  ,

   • elementy prawa oświatowego oraz prawa pracy

  ,

   • administrację i ekonomię

  ,

  • marketing z zarządzaniem w oświacie.

  Pedagogika bezpieczeństwa i higieny pracy

  Ukończenie studiów tego kierunku daje szansę na prowadzenie zajęć szkolnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Daje również kwalifikacje do samodzielnej pracy w zakresie BHP oraz do prowadzenia szkoleń okresowych. Uczestnicy studiów zapoznają się z podstawowymi zasadami organizacji pracy, prawem pracy i kształtowaniem jej warunków zgodnym z przepisami. Kierunek daje absolwentom pełny zakres umiejętności teoretycznych i praktycznych, które są niezbędne w wykonywaniu zawodu.

  Tematy zajęć to między innymi:

  • zagadnienia ochrony pracy i prawa pracy,
  • człowiek w środowisku pracy oraz organizacja i metodyka pracy inspektora BHP,
  • metodyka nauczania BHP i kultury pracy,
  • profilaktyka ochrony przeciwpożarowej,
  • ocena i analiza zagrożeń zawodowych.

   

  Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

  Kierunek ten oferuje przygotowanie konieczne dla działalności opiekuńczej związanej z zaspokajaniem niezbędnych potrzeb życiowych podopiecznych, a także z przeciwdziałaniem powstawaniu trudnych sytuacji życiowych. Absolwenci uzyskują kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą z deficytami w obszarze rozwoju, jednostkami sprawiającymi trudności wychowawcze oraz wymagającymi specjalistycznej opieki i terapii. Studia cieszą się zainteresowaniem osób, które chcą poszerzyć swoje kwalifikacje o umiejętności, które pozwolą na pracę w charakterze pedagoga, wychowawcy świetlicy szkolnej a także wychowawcy świetlicy środowiskowej, ogniska wychowawczego, domów dziecka, bursy, internatu albo ośrodka szkolno-wychowawczego.

  Program zajęć obejmuje przede wszystkim:

  • psychospołeczne uwarunkowania rozwoju dzieci i młodzieży,
  • pedagogikę opiekuńczą oraz metodykę pracy opiekuńczo-wychowawczej,
  • metodykę pracy z rodziną i zagadnienia dotyczące współczesnych problemów wychowawczych,
  • terapię pedagogiczną oraz terapię uzależnień.

  Pedagogika resocjalizacyjna

  Dzięki temu kierunkowi można uzyskać kompetencje potrzebne do wykonywania zawodu pedagoga-specjalisty do spraw resocjalizacji w placówkach opiekuńczo-wychowawczych albo resocjalizacyjnych, w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, poradniach specjalistycznych, służbie zdrowia i sądownictwie. Zajęcia przygotowują do projektowania pracy uodporniającej i chroniącej dzieci i młodzież przed destrukcyjnymi wpływamiśrodowiska oraz prowadzenia pracy profilaktyczno-wychowawczej z dziećmi i młodzieżą w rodzinie, szkole i placówkach opiekuńczo-resocjalizacyjnych oraz środowisku lokalnym. Podczas studiów słuchacze podnoszą umiejętność stawiania diagnoz, określania etiologii i mechanizmów zaburzeń w przystosowaniu społecznym, formułowania prognoz pedagogicznych, tworzenia programów profilaktycznych, terapeutycznych lub resocjalizacyjnych do stosowania zarówno w instytucjach jak i w środowisku.Plastyka i technika dla nauczycieliStudia podyplomowe skierowane do nauczycieli i absolwentów innych kierunków z przygotowaniem pedagogicznym pozwalają pogłębić wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu historii kultury i techniki, metod oraz technik aktywności twórczej, psychologii widzenia oraz zasad kompozycji i perspektywy. Kolejnym wzbogaceniem warsztatu pracy nauczyciela są włączpne w program studiów elementy technologii informatycznych.

  Psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne przygotowanie do zawodu nauczyciela

  Studia te zapewniają uzyskanie podstawowych uprawnień pedagogicznych do pracy w oświacie. Są sposobem na podniesienie kwalifikacji wymaganych dla działalności dydaktyczno-wychowawczej w placówkach szczebla podstawowego, gimnazjalnego oraz ponadgimnazjalnego, w zgodzie z głównymi celami nauczania i wychowania, jakie ma do zrealizowania dana placówka oświatowa. Studia kończą się uzyskaniem dyplomu, który potwierdza uzyskanie kwalifikacji nauczycielskich.

  Resocjalizacja z profilaktyką uzależnień

  To następny kierunek pozwalający na uzupełnienie kwalifikacji o możliwość pracy w placówkach resocjalizacyjnych. Studia wyposażają przyszłych pedagogów w określone kompetencje i umożliwiają zdobywanie wiedzy pozwalającej na zrozumienie społeczno-kulturowego kontekstu wychowania resocjalizującego i profilaktycznego, a także do dokonywania diagnoz zagrożeń środowiskowych, opracowywania programów, organizacji i realizowania programów profilaktycznych. Kierunek czeka na osoby otwarte ichcące realizować się w swoim powołaniu, ze zdolnością do autorefleksji, odpowiedzialne i wrażliwych na potrzeby innych ludzi.

  Socjoterapia

  Podejmując studia na tym kierunku można pogłębić i uzupełnić przygotowanie z zakresu diagnozy i terapii zaburzeń zachowania, jak również zdobyć i udoskonalić takie umiejętności jak nawiązywanie kontaktu i budowania więzi międzyludzkich, prowadzenie grup socjoterapeutycznych, doskonalenie własnego stylupomagania dzieciom, młodzieży i dorosłym oraz posługiwania się technikami z zakresu terapii behawioralnej, poznawczej i terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. Studenci zaznajamiają się z teorią i praktyką z poniżej wymienionych dziedzin: – sporządzanie diagnozy socjoterapeutycznej w kontekście zachowań, sądów poznawczych i emocji, – budowa programów socjoterapeutycznych i przeprowadzanie zajęć według tych programów,- rozwiązywanie osobistych problemów słuchaczy jako doświadczenie terapeutyczne,- rozwiązywanie osobistych problemów słuchaczy zaistniałych podczas pomagania podopiecznym, – doświadczenie profesjonalistów z dziedzin terapii uzależnień, socjoterapii, psychoterapii, pracy z młodzieżą i dorosłymi.

  Socjoterapia zaburzeń w zachowaniu

  Studenci tego kierunku mają szansę poznać przede wszystkim prawne podstawy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, sposoby pracy z wybranymi problemami, psychopatologię niedostosowania społecznego, profilaktykę uzależnień, diagnozowanie zaburzeń emocjonalnych i zaburzeń zachowania, oraz planowanie pracy socjoterapeutycznej. Odbywają też praktykę pedagogiczną. Studia umożliwiają nabycie umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych, które dotyczą udzielania pomocy innym w ich funkcjonowaniu społecznym oraz prowadzenia lekcji edukacyjnych z rodzicami i osobami niedostosowanymi społecznie.

  Surdopedagogika

  Kierunek umożliwiający uzyskanie niezbędnych kompetencji w zakresie realizacji zadań edukacyjnych oraz opiekuńczo-wychowawczych i rewalidacyjnych wobec dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością słuchową. Upoważniają tym samym dopodejmowania pracy nauczyciela w przedszkolach specjalnych i szkołach specjalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz innych instytucjach o charakterze specjalnym. Dają też możliwość pracy w placówkach kształcenia integracyjnego w roli nauczyciela wspomagającego.

  Tyflopedagogika

  Słuchacze tego kierunku uzyskują niezbędne umiejętności z zakresu realizacji zadań dydaktycznych, opiekuńczo-wychowawczych irewalidacyjnych wobec uczniów z niepełnosprawnością wzrokową. Absolwenci uzyskują uprawnienia do pracy na stanowisku nauczyciela i wychowawcy w przedszkolach i szkołach specjalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych i ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz w pozostałych placówkach o charakterze specjalnym i diagnostycznym. Studia nadają też uprawnienia do prowadzenia zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w miejscach opieki specjalnej i integracyjnej.

  Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka

  Kierunek ten został przygotowano o osobach, które posiadają wyższe wykształcenie z zakresu pedagogiki, psychologii, logopedii, fizjoterapii i pielęgniarstwa. Jego celem jest pogłębienie wiedzy i umiejętności słuchaczy w zapobieganiu rozwojowi patologii dzieci przez wczesną profilaktykę i interwencję w postaci kompleksowych zabiegów medyczno-edukacyjnych oraz terapii pedagogicznej. Słuchacze nabywają podczas zajęć wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu podstaw rozwoju psychosomatycznego oraz psychomotorycznego dziecka, neurologicznych podstaw rozwoju psychomotorycznego dziecka oraz neurologopedii dziecięcej oraz diagnozy oraz terapii zaburzeń mowy u dzieci z rozszczepem podniebienia. Psychologiczny moduł programu poszerza wiedzę o psychopatologii rozwoju psychoruchowego dziecka do 3 roku życia, a w zakresie pedagogicznym uczy o możliwościach ograniczeń wczesnej diagnozy, a także terapii pedagogicznej.

  Wczesne nauczanie języka angielskiego/niemieckiego w wychowaniu przedszkolnym i w edukacji wczesnoszkolnej

  Regulacje w polskim systemie kształcenia zakładają obowiązkowe nauczanie języków obcych już na poziomie edukacji przedszkolnej. Kwalifikacje do nauczania języków obcych w przedszkolach oraz klasach I-III szkół podstawowych posiada nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, który legitymuje się świadectwem znajomości języka obcego w stopniu co najmniej podstawowym (B2) oraz który ukończył studia podyplomowe w zakresie wczesnego nauczania konkretnego języka obcego (na uzupełnienie kwalifikacji nauczyciele mają czas do 2020r.). Z myślą o tych wymogach SSW Collegium Balticum przygotowało bardzo rozbudowaną ofertę opisywanego kierunku, w ramach której znajdują się m.in.:

  • podstawy glottodydaktyki,
  • anglojęzyczna/germańska literatura dla dzieci,
  • elementy historii i kultury krajów anglojęzycznych/germańskich,
  • kształcenie przedmiotowo-językowe,
  • lektorat języka angielskiego/niemieckiego,
  • liczne warsztaty metodyczne,

  Wiedza o kulturze dla nauczycieli

  Dzięki temu kierunkowi słuchacze uzyskują podstawowy zakres wiedzy dydaktycznej i kompetencje do przeprowadzania programów edukacyjnych związanych ze sztuką i kulturą, jak również prowadzenie kursów, bloków tematycznych, czy zajęć profilowanych powiązanych z kulturą regionalną. Będą także przygotowani do pracy w placówkach takich jak gminne i miejskie ośrodki kultury.

  Wiedza o społeczeństwie

  Kurs ten jest przeznaczony dla tych, którzy posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych, przede wszystkim szkół ponadpodstawowych, którzy potrzebują uzupełnienia kwalifikacji do nauczania przedmiotu „Wiedza o społeczeństwie” orazpolitologów, historyków oraz wszystkich zainteresowanych uzupełenieniem wiedzy politologicznej, włączając w to pracowników wydziałów obywatelskich urzędów samorządowych, instytucji i organizacji pozarządowych, czy dziennikarzy. W zakresie tematycznym studiów ujęto zagadnienia związane m.in. z takimi tematami jak:

  • społeczeństwo obywatelskie w świecie globalizacji, prawa człowieka i ich ochrona,
  • współczesna myśl polityczna oraz problemy współczesnego świata,
  • podstawy prawa konstytucyjnego,- system polityczny Rzeczpospolitej Polskiej, samorząd terytorialny i polityka lokalna,
  • stosunki międzynarodowe: polityczne i gospodarcze,
  • teoria polityki i marketing polityczny,- ochrona własności intelektualnej.

  Wychowanie do życia w rodzinie

  Dzięki studiom tego kierunku słuchacze uzyskują kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych w ramach przedmiotu„Wychowanie do życia w rodzinie”. Koncepcja programowa kursu uwzględnia alternatywne wizje człowieka, małżeństwa i rodziny, zachęca również do własnych, twórczych poszukiwań i budowania przekonań opartych na przesłankach naukowych, niezależnych ideologii czy systemów społecznych. Program zajęć zawiera treści z dziedzin rozmaitych dyscyplin wiedzy związanych z zagadnieniami opisującymi współczesną rodzinę. Oprócz przygotowania merytorycznego studia umożliwiają poszerzenie umiejętności metodycznych.

  Tematy zajęć obejmują między innymi:

  • prawo małżeńskie i rodzinne,
  • metodykę nauczania przedmiotu: „Przygotowanie do życia w rodzinie”,
  • wybrane zagadnienia patologii życia rodzinnego i społecznego,
  • socjologię małżeństwa i rodziny,
  • psychologię małżeństwa oraz rodziny,- treningi komunikowania.

  Więcej o kierunku pedagogika na stronie internetowej uczelni.

________________________________________________________________________
ARTYKUŁ SPONSOROWANY | Drogi czytelniku powyższy artykuł może być materiałem reklamowym (artykułem sponsorowanym), który został napisany lub zlecony przez reklamodawcę. 

Więcej artykułów

Popularne